ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ฝ่ายวิชาการ
29 มี.ค. 62 ส่ง ปถ.๐๕ ครั้งที่ ๓
ฝ่ายวิชาการ
25 มี.ค. 62 ถึง 28 มี.ค. 62 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒
ฝ่ายวิชาการ
21 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการ
15 มี.ค. 62 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการ
15 มี.ค. 62 ส่งข้อสอบปลายภาคต้นฉบับ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 62 นักเรียนเข้าโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 ก.พ. 62 ถึง 24 ก.พ. 62 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ฝ่ายวิชาการ
15 ก.พ. 62 ถึง 16 ก.พ. 62 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 62 นักเรียนเข้าโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ม.ค. 62 ส่ง ปถ.๐๕ ครั้งที่ ๒
ฝ่ายวิชาการ
17 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 62 ส่งข้อสอบกลางภาคต้นฉบับ
ฝ่ายวิชาการ
03 ม.ค. 62 โครงการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒, โครงการแนะแนวการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
02 ม.ค. 62 นักเรียนเข้าโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62 กลับบ้านประจำเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 61 ส่ง ปถ.๐๕ ครั้งที่ ๑
ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมโครงการวันคริสมาสต์และขึ้นปีใหม่
ฝ่ายวิชาการ
10 ธ.ค. 61 นักเรียนเข้าโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ธ.ค. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 กลับบ้านประจำเดือน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ
ชุดสีเหลือง ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 พ.ย. 61 ส่งแผนการสอน, หลักสูตรสถานศึกษารายกลุ่มสาระ, ส่งหลักสูตรรายสาระวิชา
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ลงทะเบียนเรียน)
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
ฝ่ายวิชาการ