ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เดิมหรือไม่ ?
เรียนต่อ
ไม่เรียนต่อ
ยังตัดสินใจไม่ได้
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/12/2012
ปรับปรุง 19/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 115112
Page Views 157393
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 พ.ย. 59 ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 พ.ย. 59 ถึง 14 พ.ย. 59 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0, ร ครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 พ.ย. 59 ส่งแผนการสอนทุกรายวิชา, ส่งหลักสูตรสถานศึกษารายกลุ่มสาระ, ส่งหลักสูตรรายสาระวิชา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ธ.ค. 59 นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน (เวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
05 ธ.ค. 59 นักเรียนเข้าโรงเรียน (ไม่เกินเวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
15 ธ.ค. 59 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 59 กิจกรรมโครงการวันคริสมาสตร์และวันขึ้นปีใหม่
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ธ.ค. 59 กิจกรรมโครงการกีฬาภายใน
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
29 ธ.ค. 59 นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน (เวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
02 ม.ค. 60 นักเรียนเข้าโรงเรียน (ไม่เกินเวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
03 ม.ค. 60 โครงการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559, โครงการแนะแนวการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 ม.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาคต้นฉบับ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 60 ถึง 10 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 ม.ค. 60 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 2
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
02 ก.พ. 60 นักเรียนกลับบ้านประจำเดือน (เวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
05 ก.พ. 60 นักเรียนเข้าโรงเรียน (ไม่เกินเวลา 14.00 น.)
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
20 ก.พ. 60 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60 สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 มี.ค. 60 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 60 ส่งข้อสอบปลายภาคต้นฉบับ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
17 มี.ค. 60 ปิดภาคเรียน นักเรียนกลับบ้านเวลา 16.00 น.
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
20 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0, ร ครั้งที่ 2
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 มี.ค. 60 ส่ง ปถ.05
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.3 จบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559, นักเรียนชั้น ม.6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559, ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 60 พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ด้วยทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา การจัดบริการสวัสดิการแก่นักนักเรียน  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักเรียน ให้นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียน  ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักนักเรียนด้วยกัน  ระหว่างนักเรียนกับครู และระหว่างครูกับผู้ปกครอง อันจะส่งผลให้นักนักเรียนมีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรอย่างมีความสุข  ทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักเรียน
นักเรียนสวมเครื่องแต่งกายในชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ