ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชื่นจิตร หมู่สูงเนิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางปิยะพร กนิษฐพยาฆร์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางวิภาวดี ภูนาสูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวนิดอุรยา จันแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากีฬา

นายอิสรภาพ ลูกบัว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวัชระ ปัตตามะตัง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน