ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส บังศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2550 - 2 สิงหาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ธร กนิษฐพยาฆร์
ตำแหน่ง : นักบริหารการศึกษา 7 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งรัก ลูกบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2553 - 1 มีนาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท น้อยหลุบเลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งรัก ลูกบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน