ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชื่นจิตร หมู่สูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมลฤดี หมุนลี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาววิชุฎา ศรีมันตะ
พนักงานจ้างเหมา