ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอิสรภาพ ลูกบัว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรากร ภิณพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ