ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิภาวดี ภูนาสูง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ ศรีใสคำ

นายวรากร ภิณพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสกางเดือน แสงเผ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายธวัชชัย ทัดไท
ครูสอนวิชาเทคโนโลยี