ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรรษณะ แสงงาม
ครูผู้ช่วยสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาพัทธ์ ไหลรินทร์
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

นายธีรยุทธ เวฬุวนารักษ์
ลูกจ้างตามภาระกิจ

นายวีระวุฒิ พิจารณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสรวิทย์ โสวะภาสน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ