ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวปิยะพร กนิษฐพยาฆร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนกุล บุญทศ
ครูสอนกีฬากรีฑา

นายวัชระ ปัตตามะตัง
ครูผู้ช่วย

นายธีระวัฒน์ แก้วเจริญ
ครูสอนกีฬาคาราเต้โด

นายธีรยุทธ เวฬุวนารักษ์
ครูสอนกีฬจักรยาน

นางนิดอุรยา วัฒนากสิกรรม
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพงษ์ อุปนันท์
ครูสอนฟุตบอล

นายนิพนธ์ นิชกรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวีระวุฒิ พิจารณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสรวิทย์ โสวะภาสน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์ก้องภพ สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ