ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน/ยามรักษาความปลอดภัย/พนักงานขับรถ

นายหนูศรี บางโท
นักการภารโรง

นายลคร ชุมนุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางลมัย นามแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคมพิสิษธ์ จินาพันธ์
พนักงานจ้างเหมา