ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระวัฒน์ แก้วเจริญ
ครูสอนวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชระ ปัตตามะตัง
ครู คศ.1