ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธวัชชัย ทัดไท
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุภาวดี วรรณี
ครูสอนวิชาการงานอาชีพ