ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทพัทธ์ อินทร์นราม
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริมา อยู่คง
ครูสอนภาษาต่างประเทศ