ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ นาคสุข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร ศรศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ธร กนิษฐพยาฆร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขกายมาตย์ สุริยโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาขวัญชัย พรหมวิโส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล สิงคิบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริชัย พรรณเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชื่นจิตร หมู่สูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-5786255
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-8759980