ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต นาเวียง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายธีทัต ศุภมิตรเกษมณี
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์กรณ์ คงสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ ศิริโสม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายกมลเทพ รากวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิศรา นำภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุศรินทร์ วงศ์คำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม/เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอนงค์ ถาวงศ์กลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ/เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยะ มีธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ วิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสนธยา วรรณสา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา วังชา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไผ่ธิดา เดชเดิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเบญญทิพย์ เนตรรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัทนา ยินดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1